Notre équipement

 

FEMTOLASER
VISUMAX 500kHZ
EXCIMER MEL 80 (Zeiss)
TOPOGRAPHE: ATLAS (Zeiss)
ABERROMETRE : WASCA (Zeiss) ANALYSEUR OCULAIRE OPD Scan II (Nidek) PENTACAM HR OCULUS

 

A.L.E.C. Advanced Laser Eyesurgery Center - 181/1 Chaussée de Wavre - 1390 Grez-Doiceau